Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αγρινίου Θέρμου

>
Αποτέλεσμα εικόνας για kainourgiopress κυκλοφοριακές
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Θέρμου για την
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. ...
Αγίας Σοφίας Δήμου
Θέρμου»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 298464/9214 από 2/2/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.
5. Το υπ’ αριθ. 11345 από 23/2/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγρινίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/968/17-γ΄ από 23/2/2017 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.
7. Η από 25/02/2017 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
 1. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την
επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων στην 24+650 χ/θ της Ε.Ο.
Αγρινίου – Θέρμου και σε μήκος 226 μέτρων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης
του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγία Σοφία Δήμου Θέρμου, κατά το χρονικό διάστημα
από 28/02/2017 έως και 03/03/2017 και κατά τις ώρες 08:00΄ έως 16:00΄.
Οι εν λόγω εργασίες στο ανωτέρω σημείο της Εθνικής Οδού, θα πραγματοποιηθούν στην
δεξιά πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αγρίνιο.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου της τεχνικής εταιρείας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη
και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η
προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη
σήμανσης του έργου, με κατάλληλες πινακίδες – εμπόδια και με σημαιοφόρους
προειδοποίησης εκτέλεσης έργου για την ημέρα, καθώς και με φωτεινά σήματα για την
νύχτα, με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.
3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη
επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά δεν θα δημοσιεύονται!