Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Θερινό ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Ν. Αιτωλοακαρνανίας

>

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike καραπάνος
Η σχετική απόφαση :

Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών...

(πρατήρια) νομού Αιτωλοακαρνανίας, για τη θερινή περίοδο 2017 (μέχρι 30-09-2017), ως
κατωτέρω:

 1. Ημερήσια λειτουργία, από 06:00π.μ. έως 10:30μ.μ.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και κατά τις εργάσιμες ημέρες λειτουργούν όσα πρατήρια
επιθυμούν και για όσες ώρες, από 06:00π.μ. – 10:30μ.μ..

2. Υποχρεωτική διανυκτέρευση, από 10:30 μ.μ. έως 06:00π.μ. της επομένης.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και για όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και Κυριακές και
αργίες λειτουργούν όσα πρατήρια αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες .

Η λειτουργία των πρατηρίων αυτών ξεκινάει στις 10:30μ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) ωρών.

 3. Υποχρεωτική λειτουργία, κατά τις Κυριακές και αργίες (06:00π.μ. έως 10:30μ.μ. )
Κατά τις Κυριακές και αργίες, εγκρίνεται η υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων υγρών
καυσίμων σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

 4. Καθημερινά θα λειτουργούν υποχρεωτικά όλο το 24ωρο οι αυτόματοι πωλητές
όσων πρατηρίων διαθέτουν από αυτούς,σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Β. Όσα πρατήρια έχουν ορισθεί να διανυκτερεύουν κατά τις εργάσιμες ημέρες,

Κυριακές και αργίες ή κατά το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες, τα οποία
αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες,που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
λειτουργούν υποχρεωτικά ,αλλιώς τιμωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται στις κυρώσεις
που προβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2224/1994 και στο άρθρο 22 του Ν.
3054/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 28 του Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 37 του Ν. 4062/2012.

Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ
230 Α΄/02-10-2002),όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95
Α΄/20-04-2005) και δύναται να ανέλθουν μέχρι την προσωρινή ή την οριστική αφαίρεση άδειας
λειτουργίας του πρατηρίου.

 Γ. Η Ένωση Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας,υποχρεούται να διανείμει την
παρούσα απόφαση με τους συνημμένους πίνακες στα μέλη της και να τους ενημερώσει για το
πρόγραμμα λειτουργίας, τις υποχρεώσεις , που απορρέουν από την εφαρμογή αυτού και τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δ. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο την παρούσα
με τους συνημμένους πίνακες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ε. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και κωλυμάτων λειτουργίας κατά τους
συνημμένους πίνακες , ο κωλυόμενος πρατηριούχος ενημερώνει τον σχετικό σύλλογο εγκαίρως,
ο οποίος με απόφασή του τον αντικαθιστά ενημερώνοντας την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
έγκαιρα.

 ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τύπο.
 Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για παράβαση νομοθεσίας, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής
της,σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον και με την Εγκύκλιο 15 ( α.π. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας λήγει στις 30/09/2017.

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά δεν θα δημοσιεύονται!